שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

םירתאה ינוב תיב םורופ

םורופה להנמ תעדוה

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(19:15 16/08/04) ירק ביני ... םירנאב לורטינל םיטפירקס שפחמ
    
(18:17 12/12/08) ינדרוי רנבא [ת"ל] םניחב ךל עיצהל חמשא
       
(12:35 29/01/05) לגס באוי הרזע ךירצ ינא םולש
    
(18:17 12/12/08) רוצ ןבא עטנ [ת"ל] השק אלו לק הז
       
(09:36 28/01/08) יחרזמ תיגח טמחש 1רתא
    
(09:35 28/01/08) םדק לקד ךרה ליגל העונת ילופיט טרופס
    
(07:48 24/01/08) םדק לקד םירתא םודיק ינופוש
    
(22:02 24/10/07) ןירפלה ןדיע !הפוחד רפוס הלאש
    
(21:48 03/03/04) amit amitusc הרזע בייח ינא והשמ יתנבה אל
    
(22:08 16/08/04) ןוטיב דוד head-ה יבגל הבוגת
       
(11:10 05/10/07) ןירפלה ןדיע הבושת
       
(11:03 05/10/07) ןירפלה ןדיע ...אמסיסל רשקב
    
(21:24 07/02/07) ח-ב ירא טנרטניא ףד תבותכ תרתסה
    
(08:39 17/01/07) ןהכ יטומ םניחב- םידומיל םירתא\םיכירדמ\םיסרוק סקדניא
    
(16:42 16/01/07) ןיזמ לאירא דומע ןעוט טפירקס
    
(14:57 16/01/07) ןקז ןב יסוי  םיהדמ רתאל וסנכ
    
(16:43 08/10/06) השמ איגש WWE
    
(12:56 08/12/06) עודי אל ירוא ..ךכ לכ בהוא אל ינא
       
(12:54 08/12/06) עודי אל עודי אל ..הרזע ךירצ
    
(15:54 06/12/06) ןוטיב ףסא םניחב רתא תיינב
    
(21:55 11/10/06) טיד תימימ   ....תוחפ תצקלו םייניצרל ץלמומ דואמ תויורכה רתא
    
(08:47 11/10/06) ץרא-וז בינ הההההההלאש
    
(14:06 05/10/06) ץרא-וז בינ ףףףףףוחד ההההלאש
    
(21:42 02/04/06) רלשיפ לבוי ?יח רודיש םישוע ךיא
    
(10:14 30/03/06) - webhost םירתא ינובל העצה
    
(01:11 18/03/06) ...הנשמ אל יאמ ?והשימל שי ...8 רביוומירדל ךירדמ
    
(22:18 25/03/06) לזרבה תיח [ת"ל] ?תעמש רוטנמ לע
       
(01:08 18/03/06) ...הנשמ אל יאמ ילש רתאב שומישל םניח םייגמיא ירתא תשפחמ
    
(18:32 14/01/06) choan tim ...םיטפירקס הווא'ג םע םג ףהלועמ לטרופ
    
(22:44 07/11/05) 1 1   !!!!!!!! העקשה ספא םע - ! בורקה רושעב 1'סמ תיקסעה תונמדזהה
    
(12:44 11/08/05) דרומ יאמ קיתעהל אל ידכ
    
(23:14 26/04/05) ןהכ השמ ידיימ PHP תנכתמ שורד
    
(15:44 25/04/05) _ ילא ^ ! ^ סנכ רתאה להנמ
    
(07:23 02/03/05) יתיא יתיא !!!ףוחד ךירדמ ךירצ ינא ילש םיחא
    
(22:41 10/02/05) ילימ ידוד ףסכ חיוורהלו ראוד תאירקל םשרהל
    
(16:17 18/12/04) שולא לייא !קיייייייילדמ רתא
    
(12:09 08/10/04) ןושש רוא asp ךירדמ
    
(12:51 02/12/04) ק ירש [ת"ל] Stephen Walter תאמ ימע-דוה תאצוה ASP3
       
(23:04 12/11/04) ןיקסורגא יש יל ורזעת
    
(15:55 01/11/04) רתויב יוסח >-רהמ וסנכ !?נםיח םיבוציעל התא ריכמ ושימ השקבב !!!הפוחד הרזע
    

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ