תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

היפוסוליפ םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(21:03 27/07/09) ס'צמ הבהז םירביא תמורת
    
(09:51 14/05/07) יזגלא רואיל היפוסוליפ ש"פוס
    
(13:07 15/11/06) yoyo goopy money,money
    
(10:23 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(19:05 11/11/05) aa almanach םורדב תיעיברה ךרדה לש הצובק
    
(15:01 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(19:45 08/02/05) GOOD MONEY ???..השק דובעל ילב ףסכ חיורהל םיצור
    
(15:35 08/06/04) .ל לעי ...ףסכ לע ףסלפתנ ואוב
    
(15:31 08/06/04) .ל לעי [ת"ל] ....ףסכ לע ףסלפתנ ואוב
    
(22:41 22/08/03) ןושמש ןנער תויתוגה תוסמ לש שדח רתא
    
(13:56 09/08/03) םדא יגמ היפוסוליפ רבדל תניינועמ
    
(21:25 13/07/03) - רוצ םדאה לש תירשפאה ותוחתפתה לש היגולוכיספה לע החותפ האצרה
    
(23:45 28/06/03) דנלטוקסב לבוי הכופהב
    
(07:10 12/07/03) הגו םעונ לבויל
       
(07:53 13/07/03) הגו םעונ םורופבש ימ לכל
          


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ