תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ADHD-ב וכרובש םידלי םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(14:13 26/08/07) ףסוי םיח לוק והשמ
    
(11:50 04/08/18) יחרפ הליג םוחב תצלמומ רגרפ יתור
       
(21:12 28/05/03) ץיבוביל בדנ םולש ילש םורופל םיסנכנש םידליה לכל
    
(16:59 18/08/03) הגו םעונ ...בדנ ייה
       
(13:01 27/12/11) סוארק היל !היל ינא
          
(22:48 16/12/10) ןייטשנייא לואש טבשב וטל תונתמ
    
(10:26 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ! דבוע תמאב הז
    
(15:19 05/08/10) ינמ דוד יתינהנ הדות
       
(11:17 28/07/07) ןור תינור ????עדוי ימ
    
(14:57 26/10/09) ר ינוי ינא
       
(02:59 03/08/08) לבוי םורדה יפפותמ (רושיק) קנילל וסנכ
    
(15:46 04/10/09) בינגמ ילוש עוריא
       
(13:42 04/06/09) מ"עב הדימל תוכרע ןתלת הביבא ןתלית הדימל ירזע
    
(08:50 02/11/08) w Deena םירחא םירוה םע רשק תריצי
    
(23:47 07/10/07) ןמדלוג יבא סנכ?הקד ךל שי
    
(09:40 26/07/07) רטניו ףסא  ףרטצימ שדח דלי
    
(13:10 15/11/06) yoyo goopy money,money
    
(21:53 10/10/06) ןייטשנרוא באיל הרזע
    
(15:02 09/10/06) ןהכ הריש !הל ברסל ןתינ אלש העצה יל שי
    
(03:52 27/08/06) נ ןריש !ררררתויב הווש !תתתתתולקב ףסכ הברהל ינואג ןויער
    
(00:30 18/08/06) ןהכ תאיל ...ריהמו לק ףסכ תיישעל רתויב תיחוורהו תיאדכה העצהה
    
(22:47 28/05/06) ןוצר תרשבמ ףצר קיספהל אל ףסכ ןומה תושעל תינואג הטיש
    
(22:43 28/05/06) ןוצר תרשבמ ףצר קיספהל אל ףסכ ןומה תושעל תינואגךרד
    
(18:55 26/06/05) ז יבצ ףסכ ןומה ןומה תושעל ךיא
    
(13:53 09/01/06) וקול וקוק ףסכ תושעל
       
(15:40 13/09/05) ינא ינא םכלש ףסכה תימעפ דח העשקהב וצרת םא
    
(15:25 26/08/05) וטדנב ןאס [ת"ל] וסנכ
    
(21:24 14/07/05) הצילממ ינא ףסכ חיוורהל ןתינש שדח ילארשי רתא
    
(14:35 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(02:26 02/12/04) a stav פל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(08:02 16/07/04) matalon menashe תליאב שפונ תריד - ץיקה תשפוחל םישפונלו םידימלתל.
    
(21:21 25/06/04) רהוז ןורי םיקסעב םירועיש
    
(20:51 18/04/04) הדש רפונ דבוע תמאב הז וסנכ !!דואמ הנטק העקשהבו ףסכ אלמ חיוורהל ךיא
    
(16:49 20/02/04) חח ח !!ץארב םיפי יכה םירתאו ילש רנאב
    
(14:50 16/06/03) מ החופשמ םניח ןמוי ומכ יטרפ וא יתחפשמ רתא ומיקה - החופשמ
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ