שיחת ועידה תקנון למנהל הקבוצה לעמוד קודם אינדקס קבוצות הדיון לאינדקס המישאלים הוסף קבוצה חינם

ןידה-יכרוע תכשלב תוריחב םורופ

םורופה להנמ תעדוהל
תועדוהתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(10:37 01/10/07) .ד .מ ןידה יכרועל הכשלה קוריפל המזויה לע חכ רשי
    
(19:05 30/07/12) ד"וע ,רינ החמש .ילא רשקתהל תנמזומ תא
       
(03:48 06/07/03) ןרופ באילא רבד ףוס
    
(08:00 06/07/03) אקמיק לש רתאה - ד"וע ,רינ החמש םימת ףתתשמ באילא יכ רובס והשימ םאה
       
(11:49 06/07/03) ןמדירפ ליג [ת"ל] הדות ךייחל יל תמרג
          
(23:18 06/07/03) אקמיק לש רתאה ד"וע ,רינ החמש ... ךלש הזיל-הנומה ךויח
             
(07:33 07/07/03) ןמדירפ ליג [ת"ל] םימת אל אוהש רורב
                
(20:36 20/07/03) 'ק 'א !?זמור ינודא ןונגס הזיאב
          
(07:19 22/07/03) אקמיק לש רתאה - ד"וע ,רינ החמש [ת"ל] !!!תרמא התא
             
(18:46 25/07/03) א ןרופ באילא ?תרמא התא
                
(02:27 09/07/03) לג ש בשוח ינא - החמש
       
(09:00 09/07/03) אקמיק לש רתאה - ד"וע ,רינ החמש הדובעה ץחלמ תאצל יל ונת
          
(09:09 09/07/03) פ ליג עיקשמ שממ הזה שיאה ןכ
          
(09:45 11/07/03) אקמיק לש רתאה - ד"וע ,רינ החמש ינושאר שגפמ ,תיראטנולוו הכשל
    
(11:46 06/07/03) אשונה ףוגב האר רתאל ןויער טפשמל המורתל אקמיק סרפ
    
(23:21 06/07/03) אקמיק לש רתאה ד"וע ,רינ החמש םישנא יל אצמ
       
(07:32 07/07/03) ןמדירפ ליג ןיד יכרוע ילוא הרושהמ םיחרזאב יד
          
(18:42 07/07/03) אקמיק לש רתאה - ד"וע ,רינ החמש ... םע-לאשמל ןווכתמ התא םא
             
(20:24 06/07/03) ןמדירפ ליג תויחכונה תוריחבל ומצע הצימ םורופה
    
(23:23 06/07/03) אקמיק לש רתאה ד"וע ,רינ החמש [ת"ל] .תינכט ,תאז תושעל ךיא קודבא .ליג ,הדות
       
(09:52 04/07/03) אקמיק לש רתאה - ד"וע ,רינ החמש תוריחבה צות לע תונשרפה
    
(22:34 04/07/03) ןרופ באילא יתבוגת
       
(04:20 05/07/03) אקמיק לש רתאה - ד"וע ,רינ החמש סמונמ רבכ התא וישכע .באילא ,הדות
          
(08:56 05/07/03) ןהכ השמ הלואש תוהז
             
(09:20 05/07/03) אקמיק לש רתאה - ד"וע ,רינ החמש ... ןעוט אוה
                
(11:57 05/07/03) ןהכ השמ תוסחייתה החמש
                   
(13:03 05/07/03) אקמיק לש רתאה - ד"וע ,רינ החמש ... לבא ,קדוצ התא
                      
(16:04 05/07/03) ןרופ באילא םולש תבשו םיבוט םיירהצ
                         
(20:22 05/07/03) אקמיק לש רתאה - ד"וע ,רינ החמש באילאל הלאש
                            
(20:55 05/07/03) ןרופ באילא ...הרורב הבושתה ,הא
                               
(23:08 05/07/03) אקמיק לש רתאה - ד"וע ,רינ החמש הנושארה ךתעדוהב ףקתשה אל הז
                                  
(20:53 05/07/03) ןרופ באילא הבוגתל הבושת
                            
(23:12 05/07/03) אקמיק לש רתאה - ד"וע ,רינ החמש הלילב 'ב םויב קר טורטורפב ךל הנעא
                               
(23:21 05/07/03) ןרופ באילא ...ךכ םא
                                  
(00:09 06/07/03) אקמיק לש רתאה - ד"וע ,רינ החמש םימי השולש הכירצמ אל אל/ןכ תבושת
                                     
(00:22 06/07/03) ןרופ באילא [ת"ל] רעטצמ ,היצגיטיל
                                        
(16:27 05/07/03) ןהכ השמ ךתעדמ הנוש יתעד החמש
                         

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ