תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

סבג תודובע םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(18:33 08/10/16) ןהכ ןתמ ?םהילא תונפל יאדכ םאה
    
(02:42 08/10/16) יול ינוי !םילוז םיריחמב שפונ תוליול םיליד
    
(20:37 09/08/13) ןונזיבג ןולא  סבגב םיבוציעו סבג תודובעל תצלמומ הרבח
    
(20:40 09/08/13) ןונזיבג ןולא  הרבחה לש תיבה רתאל רושיק
       
(11:52 14/09/15) םייח דוד ילש תישיא הצלמה
          
(14:49 30/11/14) יחימע הנרוא סבג תודובע
       
(08:38 10/06/15) כ תרפא חבטמב סבגמ הרקת
       
(17:22 24/05/16) ןנור תימע זכרמב סבג תודובע
       
(23:20 13/03/16) יול ינוי ??סבג תודובע+הצלמה -הטסורינ תודובע
    
(19:40 13/04/16) ילילב ןועמש סבג תודובע לע הצלמה
       
(23:27 13/03/16) יול ינוי ??סבג תודובע+הטסורינ תודובעל הצלמה
    
(08:43 29/09/13) רוד דדלא בכרל תומלצמ
    
(23:12 10/07/14) דוד ינוי .הארת לבא הלחא הז בכרל תומלצמ
       
(23:14 10/07/14) דוד ינוי הנבהה לע הדות
       
(23:20 10/07/14) דוד ינוי ןופצב שפונ תוליו לש לודג רחבמ
       
(21:58 23/01/15) ןומר השמ בכרל תומלצמ ומכ ןיא קדוצ
       
(10:46 09/12/14) the levth השפוח
    
(13:22 14/08/08) . רימא ףרוחל םינימק
    
(13:25 09/09/12) ינולא לאכימ  םינימק
       
(13:59 09/09/12) ינולא לאכימ ץע ןימק
          
(15:05 26/01/14) ודוד ןוריל הצלמה
             
(12:41 18/06/14) רייג ןורוד דחא םוקמב םינימקה לכ
                
(23:11 10/07/14) דוד ינוי ...הלועמ הז ןורוד הלחא
                   
(12:09 11/07/14) דוד ינוי הלחב הלחא
                   
(23:05 10/07/14) דוד ינוי ןימק םע הליו לע ץילמהל לוכי ינא הארת
                
(23:19 10/07/14) דוד ינוי !הצלמהה לע הדות
                
(23:17 10/07/14) דוד ינוי רימא הצלמהה לע הדות
       
(18:16 27/11/14) ןועמש ןב סדה  ףרוחב תיבה םומיחל םינימק
       
(17:09 18/09/14) ןוד באוי הטסורינ
    
(17:08 24/03/14) יקסנא ןורי סבגב םיבוציע
    
(23:11 10/07/14) דוד ינוי סבגמ שפונ תוליו
       
(23:13 10/07/14) דוד ינוי הלחא הז עמשת
          
(23:17 10/07/14) דוד ינוי הלחא הז וארת
             
(23:18 10/07/14) דוד ינוי הנבהה לע הדות
             
(23:15 10/07/14) דוד ינוי ןווגמ הז הארת
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ