תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

םיצימאל ילוארק טוראט םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(11:34 29/01/17) ןור ינור לודגה ןהוכה ףלק
    
(20:37 04/07/16) dal hila טוראט סרוק
    
(16:52 24/06/15) ץכ ימס ימס תוינחורו הקיטסימ
    
(20:41 23/06/03) לארה םור ילוארקל רושק הז ךיאו ןוצרל שגר ןיב המ
    
(21:49 23/06/03) 30 ןורש תונעל החמש יתייה
       
(20:58 13/06/13) וקלט קיבוד הז המ עדוי אל
          
(21:35 15/06/13) ילש היונ ינא םג
             
(17:59 26/06/03) רוא ןח תב (ילוארק םג ילואו) הלבקו ןוצר ,שגר לע
       
(19:26 26/06/03) לארה םור לודג ךויח ילבק תישאר
          
(20:24 26/06/03) רוא ןח תב !םירגתא !יפוי וווא
             
(21:02 26/06/03) לארה םור ידמלתש ךל חיטבמ ינאו דומלל ןיבו עדי קולחל ןיב הריתס ןיא
                
(10:49 27/06/03) לארה םור יללכה הנבמה לע
          
(13:15 27/06/03) רוא ןח תב תודוסיו תוריפס לע
             
(13:33 27/06/03) לארה םור ןטבהמ הבוגת
                
(14:18 27/06/03) רוא ןח תב ונל האנ רושרש
                   
(14:49 27/06/03) לארה םור תעד יבגל
                      
(14:51 27/06/03) לארה םור שדחה ןדיעו שב ששה תצובק יבגל
                         
(14:56 27/06/03) רוא ןח תב !סראמה םע רבכ יד ???הקמד אל המל
                            
(15:02 27/06/03) לארה םור ץע יחתפת
                               
(15:06 27/06/03) לארה םור יתנבה
                                  
(10:52 27/06/03) לארה םור ןוצר - שא
          
(13:28 27/06/03) רוא ןח תב תודוסיה רדס
             
(13:36 27/06/03) לארה םור תיכוניח הבוגת
                
(14:01 27/06/03) רוא ןח תב ....וניניב
                   
(14:36 27/06/03) לארה םור ...לשמל
                      
(11:55 27/06/03) לארה םור שגר -שא
          
(13:55 27/06/03) רוא ןח תב ???םיילגר ונמצעל םימש ונחנא המל
             
(14:31 27/06/03) לארה םור ךומנו הובג שגר לע
                
(14:36 27/06/03) רוא ןח תב תישונאה היעבה שרוש
                   
(14:39 27/06/03) לארה םור הז תא קמנל הלוכי תא
                      
(14:54 27/06/03) רוא ןח תב .שגר ךרד רושקת
                         
(15:05 27/06/03) לארה םור [ת"ל] בזכאו הבהא סעכ החמש ומכ שגר אל הז בל םישל הזל ארוק יתייה ינא
                            
(15:15 27/06/03) לארה םור יל שיש בורק יכה
                               
(15:17 27/06/03) רוא ןח תב ןוכנ
                                  
(15:24 27/06/03) לארה םור בוש
                                     
(15:44 27/06/03) רוא ןח תב .ןיבמ שי
                                        
(15:46 27/06/03) רוא ןח תב תויגרנא לש השגרה
                                           
(15:50 27/06/03) לארה םור אלו ןכ
                                              
(15:55 27/06/03) רוא ןח תב בוש
                                                 
(16:16 27/06/03) לארה םור םימ
                                                    
(16:18 27/06/03) רוא ןח תב םינותנ דוביע רבוע אלש רבד ןיא
                                                       
(16:20 27/06/03) לארה םור ןוכנ אל
                                                          
(16:25 27/06/03) רוא ןח תב תולעתה
                                                             
(17:34 27/06/03) לארה םור ....ונלחתה
                                                                
(22:39 27/06/03) רוא ןח תב [ת"ל] ?ךתנווכו
                                                                   
(08:02 28/06/03) לארה םור ךרדה
                                                                      
(08:57 28/06/03) לארה םור תולעתה
                                                                         
(15:16 27/06/03) רוא ןח תב [ת"ל] תמ התייה אל ,שגרה ,םימה דוסי אללש השגרה תאז לכב וז לבא .ןוכנ
                               
(15:26 27/06/03) לארה םור תקמנמ אל תא
                                  
(15:33 27/06/03) לארה םור [חותפ] תרחא לאשא ינא
                                     
(15:35 27/06/03) רוא ןח תב םיגשומ ןורכניס השענ אוב
                                     
(15:45 27/06/03) לארה םור תונוכנ לש הלאש וז ןיא
                                        
(15:06 29/06/03) לארה םור הבשקה ךרד רושקת
                            
(14:24 27/06/03) לארה םור שגר - םימ
          
(14:45 27/06/03) לארה םור ןוצר - םימ
          
(14:49 05/08/10) ינמ דוד עוריאב עיפוה ימ
       
(22:27 28/11/12) השמ ףסוי הנימאמ שממ אל ינא
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ