תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ג-ר לעופהמ םינודרוא םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(09:21 27/06/10) רטכש רורד לאידנומהמ תונהל ידכ אתנכשמ םיבייח אל
    
(09:34 05/01/08) ןזוא לג תשרב לסרודכ קחשמ
    
(17:02 16/10/07) K WORK !םירקסל םישורד
    
(23:27 07/10/07) ןמדלוג יבא סנכ?הקד ךל שי
    
(11:03 09/11/06) יררה הילג ש ?תושעל ךירצ המ ,תיבה דע שדוח לכ ח"ש3000 לבקת דחא לקש תרומת
    
(03:41 12/10/06) איגש יעור ???לודגבו ףסכ חיוורהל םיצור
    
(14:41 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(18:43 22/09/05) הקימ הקימ !יאדכ 1ץמאמ םומנימב ףסכ הברה חיורהל
    
(21:33 18/06/05) grin avi תולקב ףסכ חיוורהל
    
(10:23 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(10:53 08/02/05) MONEY GOOD ???..השק דובעל ילב ףסכ חיורהל םיצור
    
(23:40 04/10/04) תובוטהו תופיה !!! קיראו ןא לצא הנידמב הבוטה הביסמה- ? םכלש תוינימה תא ורפשת דציכ
    
(00:55 31/08/04) man yeap םיבתכ םישורד
    
(01:29 18/08/04) ימולש ימוט ?להנמ תויהל הצור
    
(16:02 25/07/04) be zugot zug10 לש היזטנפה המ...תויזטנפ שיו שי השיא לכל!!! תויגוזב םכלש גוח
    
(21:44 26/06/04) רוהוצהמ ישילש ימיב תוגוז יפוליח ליחתמ ץיקה לביטספ ליחתמ ץיקה לביטספ
    
(09:05 15/10/03) יש יש םירזה םינקחשה
    
(15:40 18/10/03) .ר יקימ ילילש
       
(12:26 22/09/03) ןולא יכדרמ סונובו השדחה הנשל םיקיחצמ םיטוטיצ
    
(16:52 06/09/03) י א םויה ב םורט לש ןוחצינ הזיא
    
(19:54 30/07/03) .ר יקימ גונעת
    
(15:15 20/07/03) .ר יקימ םירקבמל
    
(01:02 15/07/03) םודאב הירפמיא ?עובקה םורופה הז םויהמ
    
(01:15 15/07/03) .ר יקימ םירחאלו רחש
       
(00:08 15/07/03) .ר יקימ רוציב יבא םע ןורי לש ןויארל הבוגת
    
(00:37 15/07/03) .ג ןולא (תבהלנ אל) הבוגת
       
(00:16 15/07/03) ו. ןר [ת"ל] !ןשי םורופ הללאי
    
(18:32 11/07/03) .ר יקימ בוט ןמיסו בוט לזמ
    
(00:08 15/07/03) מ ביבא [ת"ל] יקימ בוט לזמ
       
(00:15 15/07/03) ו. ןר [ת"ל] !ןשי םורופ יחי יקימ בוט לזמ
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ