תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ימואלה רעונה תקהל םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(02:26 02/12/04) a stav !ספספל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(10:47 12/11/08) רוד הנור הדובע
       
(18:56 26/06/05) ז יבצ ףסכ ןומה ןומה תושעל ךיא
    
(10:45 12/11/08) רוד הנור ?דבוע
       
(21:40 01/01/04) דוד עטנ !!!!!!ןאכל וסנכ ?הברהו ףסכ תושעל םיצור
    
(20:12 21/05/04) רלבוק הנפד ףסכה
       
(16:45 08/06/04) .ל לעי םיטרפ
          
(10:44 12/11/08) רוד הנור םיטרפ
             
(14:24 06/10/06) ההההפ ווארת וסנכ ףסכה ךלמ וישכעו ססנכיש ףסכ+ םניחב קנב ןובשח חיוורהל הצורש ימ
    
(10:43 12/11/08) רוד הנור תונובשח
       
(14:38 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(10:41 12/11/08) רוד הנור ?יתימא
       
(03:04 03/08/08) לבוי םורדה יפפותמ םורדה יפפותמ
    
(03:02 03/08/08) לבוי םורדה יפפותמ םורדה יפפפותמ
    
(09:35 09/07/08) Israel Laughter Yoga קוחצ הגוי 18.00-19.00 'ב ימיב עובש לכ h4uh.com קוחצ הגוי Yoga !!!םניח
    
(22:45 10/02/08) http://ohadagami.info/fire/Links.php?user=5698 http://ohadagami.info/fire/Links.php?user=5698 http://ohadagami.info/fire/Links.php?user=5698
    
(23:46 07/10/07) ןמדלוג יבא סנכ?הקד ךל שי
    
(00:10 07/08/07) א ןורי וסנכ
    
(23:49 05/08/07) להרטש הבינ .חטבו יקוח,יחוור ףסכ ,הילשא אל תאז ,תיבהמ הדובע
    
(22:20 21/07/03) רכב ידג המיענ השפוח
    
(14:36 07/05/07) ריפס הלעי !!!ימואלה רעונהמ הפיח תקהלל
       
(18:22 18/11/06) יבצ דעלג םינוקרדו םיכובמ
    
(13:17 15/11/06) yoyo goopy money,money
    
(15:03 09/10/06) ןהכ הריש ףסכ םהמ תושעל דומלל ואוב ?טנרטניאו בשחמ םכל שי
    
(12:49 21/02/06) יחרזמ לטימ !!!!םלוכ וסנכ !!!!קנע והשמ
    
(10:34 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(15:42 13/09/05) ינא ינא םכלש ףסכה תימעפ דח העקשהב וצרת םא
    
(15:26 26/08/05) וטדנב ןאס [ת"ל] וסנכ
    
(21:36 14/07/05) הצילממ ינא השילג רובע ףסכ םלשמה ילארשי שדח רתא םירבח ייה
    
(21:31 11/08/04) soika ןימינב ןרילא הווש לארשי רמ תורחת+ילש תושדח תונומת ולבק םירקי תורבחו םירבח
    
(08:03 16/07/04) matalon menashe תליאב שפונ תריד - ץיקה תשפוחל םישפונלו םידימלתל.
    
(12:08 21/05/04) soika ןימינב ןרילא !!!שמש אלל ףוזיש-ץיקה לש שדחה טיהלה
    
(12:32 08/05/04) ןימינב ןרילא soika !!!!וסנכ ילש תוינכדעו תושדח תושדח תונומת ולבק ילש םיחא
    
(12:26 01/05/04) ןימינב ןרילא soika !!!הסינכ הווש לארשי רמ תורחתמ ילש תונומת ולבק ילש םיחא
    
(16:48 05/09/03) םולב יתור טרסל רעונ תשפחמ
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ