תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

-1ה התיכ ידלי םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(16:51 17/09/14) ינמור ליג םיחפנתמ םיבהוא םידלי
    
(13:12 30/08/13) ןד ןד םידליל ץיק תונחמ
    
(14:59 30/12/06) יתוער יתוער ! הווש ..סנכהל םוחב םכל העיצמ
    
(15:21 05/08/10) ינמ דוד .. תווצמל יתעגה
       
(17:20 20/03/10) בקעי רדמס םיאשונה לכב העיבצ יפד
    
(14:55 18/12/09) הנחוא תוער תבשל העיבצ יפד
    
(19:32 28/08/09) שעיגדעיש עשעעש םידומיל תויעבה לע לוכה
    
(15:32 19/10/08) ?? לאנתנ תחוורה תסנכנ
    
(20:24 11/08/08) הקיסמ תוער לודג שאר
    
(03:01 03/08/08) לבוי םורדה יפפותמ םורדה יפפותמ
    
(13:15 11/07/08) הסובר הננח ייה
    
(09:35 05/01/08) ןזוא לג תשרב לסרודכ קחשמ
    
(19:22 09/12/07) בניע ןרומ  הלועמ תשר יקחשמ רתא
    
(19:21 09/12/07) בניע ןרומ  הווש ןייל ןןוא יקחשמ רתא
    
(15:01 28/11/07) ןורהא תניע לק ףסכ ןיאש רמא ימ
    
(18:46 29/08/07) יכע יכע !וסנכ
    
(10:42 07/08/07) וריבל דוד ?? ןיבמ ימ - קילדמ םסק
    
(11:19 28/07/07) ןור תינור ???ריכמ ימ
    
(22:50 22/04/07) ןמרדל לגיס [ת"ל] הקידב
    
(16:25 19/04/07) שומלא שומלא ררררררהמ סנכיהל םיבייח םלוכ
    
(13:16 15/11/06) yoyo goopy money,money
    
(15:03 09/10/06) ןהכ הריש ףסכ םהמ תושעל דומלל ואוב ?טנרטניאו בשחמ םכל שי
    
(21:07 05/10/06) !לודגבו ףסכ תושעל sm$er $$$ !!ףסכ הזמ תושעל ואוב ??יראלולס םכל שי $$$
    
(16:28 11/11/03) הסט ףסא החלצהב
    
(19:56 07/07/06) יוסח ןדע םולש
       
(13:41 21/04/06) בינד זוע !םכלש ירלולסהמ ףסכ חיוורהל
    
(18:51 19/02/06) ןגמ ףזו'ג לק ףסכ
    
(10:26 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(18:45 23/11/05) קסולפס רתסא לקש -65םידליל תידרפסל סרוק
    
(15:41 13/09/05) ינא ינא םכלש ףסכה תימעפ דח העקשהב וצרת םא
    
(15:25 26/08/05) וטדנב ןאס [ת"ל] וסנכ
    
(21:25 14/07/05) הצילממ ינא ונהתו וסנכ ףסכ חיוורהל ןתינש שדח ילארשי רתא
    
(18:56 26/06/05) ז יבצ ףסכ ןומה ןומה תושעל ךיא
    
(15:51 28/05/05) יזנכשא הטיר ףףוחד ולכתס
    
(17:37 26/04/04) ק רוא קותש
    
(15:45 28/05/05) יזנכשא הטיר ?םיצור
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ