תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

צנ גניק רגרב םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(22:05 05/04/15) ץכ ימס ימס טוראט יפלקב ץועי
    
(14:34 22/01/14) זוע ןנור קומע תומקר יוסיע תושעל ץלמומ הפיא
    
(14:39 01/04/14) רודיבא לבוי הרדחב יוסיע
       
(09:03 08/11/13) kat tomi [ת"ל] תילגנא דומיל
    
(09:01 08/11/13) kat tomi תשרב םינוטרס ץר הז
    
(15:52 29/10/12) בוטנמיס תיונ ןימשמ דואמו ללכב אירב אל הז רגרובמה
    
(01:32 31/10/10) kern hezi  תיבה דע יוסיע
    
(12:20 19/10/10) ןהכ לולקימ  ?אל וא ןכ ,תושדח הדובע תודמע
    
(12:21 19/10/10) ןהכ לולקימ ןוקית
       
(15:47 26/08/10) ןרק יזח  ,םירצומ,הפיחב יעוצקמ יוסיע
    
(02:51 03/08/08) לבוי םורדה יפפותמ ????????םינתחתמ
    
(02:52 03/08/08) לבוי םורדה יפפותמ .??????םינתחתמ
       
(10:26 29/07/10) ינמ דוד ..ףיכ יל היה
       
(09:46 10/08/10) ינמ דוד ...אב ךיא
       
(17:13 28/04/08) לט הנפד ?םורופה רבדמ המ לע
    
(05:14 13/05/08) ומיש ןבואר גשומ יל ןיא
       
(10:27 29/07/10) ינמ דוד קילדמ ןויער
          
(17:58 08/08/10) ינמ דוד ...יל אב ךיא
       
(11:07 01/03/10) kern hezi  תיצרא הסירפב תיבה דע יוסיע
    
(10:28 29/07/10) ינמ דוד קותמ קותמ
       
(10:33 29/07/10) ןרק יזח  תיבה דע יוסיע
       
(14:41 01/07/10) asd asd כגקש
    
(10:29 29/07/10) ינמ דוד ןושיל יל אב
       
(02:04 10/12/09) ןרק יזח  ףיכב םיעוריאו תוביסמ
    
(10:26 29/07/10) ינמ דוד הבוט הרישו הביסמ
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ