תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ןנוג תעבג םיעדמ םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(15:27 25/12/13) tairi shiri ...וסנכ
    
(23:15 21/10/03) דערוא םרוי םיקיקלח אשונב םתא תודדומתהו םיישק
    
(22:08 01/11/03) ןשב תירונ םרויל הבושת
       
(12:57 25/12/13) tairi shiri םינוכתמ
          
(00:56 21/09/11) shemer shirly  הבוט העשב םשג יוסיכ יתאצמ
    
(15:59 24/12/13) tairi shiri ?הצור אל ימ
       
(10:48 10/11/10) ןהכ לולקימ ?תילגנאב גשומה תא םיאטבמ ךיא עדוי ימ
    
(10:23 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(15:00 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(02:20 02/12/04) a stav !ספספל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(15:26 08/06/04) .ל לעי !?אל בושח - הברהו ףסכ
    
(00:18 05/11/03) ןמטוג הירמ "קוחרמ" הדימלב טקיורפ -הקיטמתמל םירומל
    
(12:30 15/10/03) גרבניו הנד ןנוג תעבג
    
(20:48 19/10/03) דערוא םרוי םורופל תסנכנ תאש חמשנ .הנד ייה
       
(22:12 04/10/03) ןשב תירונ הקידבל הסינכ
    
(00:27 05/10/03) דערוא םרוי רתוי היהנש הווקנ .םורופב םיינש ונחנא ףוס
       
(13:53 16/09/03) דערוא םרוי  םתא דדומתהל תועצהו םיישק לע ךמסמ
    
(19:39 14/09/03) דערוא םרוי ונלוכל הבוט הנשו החיתפ
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ