תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ןליא רב היגולוקיסומ םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(12:59 15/11/06) yoyo goopy money,money
    
(14:04 11/11/06) םיגשיה לאתפ !!קנע םידומילו הקוסעת דירי
    
(09:26 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(17:45 12/11/05) ןבס תניר  רקפנ ריפוא תא תבהוא ינא הקיסומב
    
(15:02 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(11:58 08/02/05) MONEY GOOD ???..השק דובעל ילב ףסכ חיורהל םיצור
    
(02:21 02/12/04) a stav !ספספל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(23:01 04/10/04) תובוטהו תופיה !!! קיראו ןא לצא הנידמב הבוטה הביסמה- ? םכלש תוינימה תא ורפשת דציכ
    
(02:43 16/09/04) הנידמב הבוטה הביסמב קיראו ןא לצא הבוט הביסמב הליחתמ הבוט הנש
    
(01:24 28/06/04) 'גרו'ג תאיל תיסרפ הריש
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ