תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

תוחידב םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(11:46 24/06/15) בולינד ינגבי םיטסיפדנטסו םיעפומ
    
(10:38 24/06/13) ל ינרע !קנע יאקימוקו קירבמ ילארשי ןקיריטאס
    
(15:29 12/08/13) םתור יש רררכוז
       
(15:35 29/10/12) רירפש המלש החידב שממ ץראב ונלש לגרודכה
    
(08:53 20/06/12) הינרופילק ינד ?תינדוסב ינדוס םירמוא ךיא
    
(08:53 20/06/12) הינרופילק ינד םימעפל
       
(16:19 20/04/07) סיסקבא לאידע ! "ףסכ םישוע" רתאב וישכע ,םתיצרש המ לכ
    
(09:42 29/07/10) ינמ דוד ..ינא ימ
       
(11:53 21/12/11) ןהכ הרואיל ..םעפ
          
(11:07 15/09/11) sha ronensh החידב הלחא
    
(07:54 31/12/06) ינוי ינוי ווווסנכ
    
(10:43 15/02/09) ר ןד ?אוה םורופ הזיא
       
(12:35 26/08/10) ינמ דוד הלודג החידב
          
(09:41 29/07/10) ינמ דוד ןוראל וווישכע סנכ
       
(11:02 15/09/11) sha ronensh קלאוו קלאוו
       
(11:28 25/01/11) ןהכ תינור תויהל היה רומא
    
(18:59 09/12/07) יסוי יסוי  תשר יקחשמ
    
(14:16 27/09/10) יוניש יכילהת יוויל יוניש יכילהת יוויל  יוניש יכילהת יוויל
       
(16:29 21/08/10) א ןד קנע ירטמוכיספ סרוק
    
(09:33 25/02/07) מ ר הצלמה יה
    
(16:16 25/02/07) mor or ? םיצור ףסכ
       
(15:03 15/03/07) dvdv ro !!םניחב היקונ ולבק
          
(13:26 24/12/09) בייבל רימא ואוו
             
(12:05 03/11/08) ימלשורי הצינ ..לק ףסכ ןיא
          
(12:44 22/07/10) ינמ דוד ??םייחה לכ דובעל
             
(16:21 25/02/07) םיענ ירימ סקס יסופסיפ
       
(21:01 25/02/07) תבש לוקינ תוחידבה לע וביגת
       
(21:04 25/02/07) םולש ריאמ ? םישורד ? הדובע םישפחמ
       
(09:39 29/07/10) ינמ דוד הבמב לש דלי
          
(15:03 18/08/10) ינמ דוד תיקנע החידב
          
(00:56 26/09/07) ןניק לאנתנ קודב-ריהמ ףסכ
    
(10:42 15/02/09) ר ןד ףיכב
       
(09:33 29/07/10) ינמ דוד ..בוחרב תוכלוה תולוגנרת 2
          
(09:35 29/07/10) ינמ דוד לדבהה המל ךשמה
       
(09:37 10/08/10) ינמ דוד ..קנע טושפ קנע
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ