. sugar plum fairy :םש
22:17 26/02/04 :ךיראת
,יתטרחתה לבא ,העיצה וקנש תורפסה ברעל הז תא איבהל יתנווכתה :אשונ
:העדוה
.םילוח תיבב הלוח בכש אוהש ןמזב יבאל האיבה ימאש ריש הנה זא
הלעא אל ינאש רוקמה תאו ,םינוש םימוגרת העברא ול האיבה איה
(?יטנמורו שגרמ ןוכנ)תינמרגב אוה יכ

הקליר הירמ רנייר-הבהא ריש

ימענה השמ 1 םוגרת
לבל יתמשנב רוצעא ךיא
םירא ךיאו ,ךתמשנב עגת
?םירבדה רתי לא ךממ התוא
לכוא יכ יתצפח דאמ המ
רתסה התוא דבאש ץפח םע
רשא רזו םמוד םוקמב
.ךיקמעמ דערב דערי אל
יבו ךב עגונ רשא לכ ךא
איבמ אוה תשקכו ,ונדכול
.םירתימ דמצמ דחא לוק
?וידחי וב ונחתמנ ילכה המ
?וידיב ונאש רנכה ימ
.קותמ ןוגינ וה

רטא השמ 2םוגרת

איה ןעמל קיזחא ישפנ תא ךיא
התוא ךיאו ?תעגונ אהת אל ךשפנב
?המירא ךל הצוחמ םירבדה לא
,איבחא םמות התואו לכוא ול ,וה
.המישא הכישחב תוחכשנ ןיב
,הטקשו תחדינ הניפ יאב
.ומיהי יכ ךיכבנ הב דה ןיא
ךב וא יב עגונ רשא לכ ךא
,חקי ,וז תשקכ ,ונתוא וידחי
.ךשמת םימינ יתשמ דחא לילצש
?םירתימ ונא וב ילכה והמ
?םירוסמ ונא ול ןגונה ימ
.גנע ריש ,וה

קנבדנז ןועמש 3 םוגרת

עגת אלש זחוא ישפנ תא ךיא
םירא ךיאו ?ךלש וזב
םירבדה לא ךל רבעמ התוא
והשמ םע התוא ןכשמ יתייה ?םירחאה
טקש םוקמב ךשוחב דובא
םירזוח םידה הכי אלש ,רזו
עגונש המ לכ ךא .ךיקמעמ דהל
דחי ונכרוכ ,יבו ךב ,ונב
םירתימ דמצמ הקיפמה תשקכ
.קומע דחא לוק
?וירתימ ונאש ילכה המ
?וילע טרופה רנכה ימ
.קותמ ריש וה

יעלק ךונח 4 םוגרת

לבל ,יתמשנב קיזחא ךיא
קתעת ךיא ?ךתמשנב עגית
?ךל רבעמ םינוש םיצפח לא
,קחרה התוא ןכשל יתיויא
,לק לפואב חדינ המ רבד דיל
לטלוטי אל רשא הולש הונב
.ךבש םיקמעמה רעסהב
יבו ךב עגונ רשא לכ ךא
קיפת וז ,תשק תכישמל לושמ
.דחא לילצ םירתיממ
?ונחתמנ וילע הז רמז ילכ אוה המ
?ונחנא ודיב הז ןגונ אוה ימ
.דמחנ ריש וה

:העדוהה תבותכ
http://www4.diburim.co.il/cgi-bin/forumsdb/intraforum_db.cgi?forum=14117&read=003504-000000