תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

םילשורי ףוקנימ טרוא םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(09:27 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(17:31 24/11/05) Kingdom Brain תיב ירועשב הרזעל רתא :הצלמה
    
(15:04 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(13:21 10/02/05) GOOD MONEY ???..השק דובעל ילב ףסכ חיורהל םיצור
    
(02:22 02/12/04) a stav פל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(08:19 16/07/04) matalon menashe תליאב שפונ תריד - ץיקה תשפוחל םישפונלו םידימלתל.
    
(17:11 06/04/04) שדגדג sds שדגשדגשדגשדג
    
(18:13 24/12/03) ףסוי זר הזה רתאל וסנכ www.raz-mordim.up.co.il
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ