תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ןחלוש סינט םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(11:49 22/04/14) רימע היאמ ילאנויצקנופ ןומיא
    
(21:34 12/12/11) ןייטש ןולא יילע רשפאש בשוח אל
    
(16:00 26/08/10) ןרק יזח  ,תיבה דע יוסיע,הפיחב יעוצקמ יוסיע
    
(14:48 21/09/05) ל ל בוט םכליבשב ףסכ
    
(15:18 03/08/10) ינמ דוד וסנכ וסנכ היווח
       
(10:32 27/12/08) - ביני הקוח
    
(21:36 18/06/05) grin avi תולקב ףסכ חיוורהל
    
(14:03 06/11/08) רוד הנור ףסכ
       
(14:40 18/12/07) gfdgdfgdf fgdfgfg םימרופ
    
(20:07 13/12/07) WORK הדובע !!םתוא ףוסאל אוב-ךיילע םילפונ םילקש
    
(00:50 15/10/07) A רימא [ת"ל]
    
(04:18 14/10/07) כ ןורש !!םירקסל םישורד
    
(11:16 09/11/06) יררה הילג ש ?תושעל ךירצ המ ,תיבה דע שדוח לכ ח"ש3000 לבקת דחא לקש תרומת
    
(15:04 23/05/06) ןהכ דוד ????????ףסכ תושעל הצור
    
(14:42 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(09:24 09/12/05) eyal doron !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! הבוח רתא
    
(14:34 14/09/05) ינא ינא אב ףסכ ףסכ
    
(15:45 13/09/05) רב יונ רקונס לע ןייוצמ רתא
    
(10:14 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(10:59 06/04/05) ןפג 11ירבג םיישיא םילופיט+זאסמב תוגוזל תואנדס-םיהדמ
    
(23:47 04/10/04) תובוטהו תופיה !!! קיראו ןא לצא הנידמב הבוטה הביסמה- ? םכלש תוינימה תא ורפשת דציכ
    
(16:05 25/07/04) be zugot zug10 לש היזטנפה המ...תויזטנפ שיו שי השיא לכל!!! תויגוזב םכלש גוח
    
(17:04 05/07/04) ק לאגי ןחלוש סינט
    
(11:40 01/06/04) .ל לעי !!!ףסכהברה הברה....ףסכ
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ