תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ןלפק ימרי םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(23:10 04/04/04) הדש רפונ םלוכל ייה
    
(12:33 05/04/04) forum manager nadoo [ת"ל] .םורופל האבה הכורב
       
(21:25 06/04/04) הדש רפונ [ת"ל] (: הבר הדות
          
(21:26 06/04/04) הדש רפונ הלאש
             
(00:28 08/04/04) . הנפד ...ינשה םורופב
                
(15:06 05/08/10) ינמ דוד ..ברעב רחמ
          
(16:16 07/05/08) רנשריק הרש !!!!!!!!!םלועל ביבסמ לויט
    
(17:18 08/03/08) הקפה וידר ךתוא שפחמ סניפ איג
    
(16:02 20/04/07) ןמכלב ילא םירוצעמ תרסח תומכב ףסכ חיוורהל
    
(16:52 28/07/05) תוקפה דמימ תוקפה דמימ םינשידוא
    
(14:00 07/07/05) רלג יל "םוקמוש" באפב תדחוימ העפוהב ןלפק ימרי
    
(12:11 05/07/05) ןלפק ימרי שבוכה תמר ץוביקב ישימח םוי 14.7ב ימרי לש העפוה שי
    
(18:50 18/06/05) grin avi תולקב ףסכ חיוורהל
    
(09:59 10/05/05) םיקסע שיא !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(15:25 02/03/05) יריאמה תרפא קו ראוד תאירק רובע םלשמה רתא-בשחמה ךרד תיבהמ דובעלו חיוורהל
    
(20:32 09/01/05) ידעס לעי !!ןלפק ימרי לש העפוה
    
(01:32 02/12/04) a stav !ספספל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(19:04 03/10/04) הנידמב הבוטה הביסמב קיראו ןא לצא קיראו ןא לצא תונרקס ךותמ היווח
    
(00:01 28/08/04) ןויס לעי !!הבוט העשב
    
(13:13 04/05/04) יאווו יאוו !!!ףוחד וסנכית
    
(13:51 04/05/04) רירש ןורי רכומ
       
(17:12 04/05/04) יאווו יאוו ...ותוא ריכמ אל דח'פא יכ ילוא
          
(14:57 21/03/04) s eran [ת"ל] ?? ןיטשניילק ימר לש בורק ימרי םאה
    
(20:24 04/03/04) שמש ןורי העפוהה לוטיב
    
(21:25 10/02/04) הכיסנה ןרומ ...ןילוח ינייניעב קסוע ינשה םורופה...תוושהל המ ןיא
    
(22:07 19/02/04) . הנפד !!לכה לע םירבדמ
       
(19:52 16/02/04) רמע הליה ?הזה ןבלה עקרה םע היהי המ
    
(16:53 17/02/04) forum manager nadoo מממ
       
(15:36 15/02/04) forum manager nadoo ...תובורקה תועפוהה
    
(16:40 15/02/04) רמע הליה ?העש הזיאב
       
(16:41 15/02/04) forum manager nadoo [ת"ל] תועובש השולש דוע שי טאל טאל
          
(19:29 11/02/04) 0 th [ת"ל] ?<ימרי לש תובורקנ תועפוהה יתמ
    
(15:11 15/02/04) forum manager nadoo .... האבה העפוהה
       
(15:09 15/02/04) forum manager nadoo [ת"ל] ישימח םויב העפוהה לע םיטרפ - בורקב
    
(14:03 02/02/04) הליקסוב ןועמש ...בורק רבח שפחמ
    
(15:29 02/02/04) רירש ןורי [ת"ל] םיכסמ ינא
       
(12:09 14/02/04) י רב ...ךתיא המיכסמ
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ