תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

רבחל רוזע םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(21:52 22/10/17) ילא רימא קסעל חיר ץיפמ
    
(18:06 23/07/15) ימע ןב ןר תונייכז
    
(23:56 30/07/15) ץראוז ןועמש ייה
       
(14:11 07/09/14) ןור יעור ? תוירחסמו תוילכלכ תוריקח םירמואשכ הנווכה המל
    
(13:31 12/05/14) ריבא ימור הדובע יניד
    
(11:30 12/04/14) ןהכ ינש ץלמומ
    
(11:29 12/04/14) השמ תינד תונומתל הצלמה
    
(12:25 18/03/14) 18 תימלוש וטוטו וטול
    
(15:05 22/10/13) יחרזמ ןרע טנוטול אלמל וכל
    
(22:09 12/03/13) הפיחב יעוצקמ יוסיע יזח  תיבה דע יוסיע-יפויו חופיט
    
(23:23 24/12/12) הפיחב יעוצקמ יוסיע יזח  תחלצומ תורכהל-- הנתמ וא העתפה
    
(19:43 12/03/06) רלה באוי ףסכברכינ חוורו קלדב קנע ןוכסח
    
(15:32 10/11/08) רוד הנור החלצהב
       
(11:00 29/07/10) ינמ דוד דלונ שדח קונית דוע
          
(10:52 29/07/10) ינמ דוד םכלוכל הדות
       
(15:06 07/10/10) רחש ןנור [ת"ל] רקי םויה קלד
       
(15:59 29/10/12) ןויחוא דוד ?אבוימ בכרל םיאתמ הז
       
(01:02 04/10/12) הפיחב יעוצקמ יוסיע יזח  םדה רוזחמ תצרמה-םיסופת םירירש רורחש
    
(10:20 25/01/11) ןד הלאינד 107 ו'גיפ
    
(14:56 01/03/09) סייו ןרע ל"וחב הדובע תאיצמל רתא
    
(10:58 29/07/10) ינמ דוד תוקפס לש לצ אלל
       
(17:14 07/10/10) רחש ןנור [ת"ל] הווש היה טלחהב
          
(23:08 27/11/06) הדוהי םעוניבא  ומשריהו ו סנכ זא ןבומכ ?רבד םוש תושעל ילב?העובק תרוכשמ םיצור
    
(15:30 10/11/08) רוד הנור תורוכשמ
       
(13:57 22/07/10) ינמ דוד העובק תרוכשמ הצור אל ימ
       
(15:11 18/08/10) ינמ דוד החלצהב
          
(15:21 07/10/10) רחש ןנור [ת"ל] םולכ תושעל ילב רבד הזכ ןיא
       
(11:15 31/12/08) zzz miryz הדובע ישפחמל הרזע
    
(10:57 29/07/10) ינמ דוד םיסקמ םוי דוע
       
(15:10 07/10/10) רחש ןנור [ת"ל] ךכ בשוח אל ינא
       
(15:05 07/10/10) רחש ןנור [ת"ל] ןוכנ
    
(17:43 22/06/08) ינוגרא גולוכיספ הדובע תונויאיר ירוחאמ תודוסה
    
(04:12 18/07/08) םתור קיזא ןיינעמ
       
(11:02 29/07/10) ינמ דוד ..דוע תעדל הצור
       
(15:02 07/10/10) רחש ןנור [ת"ל] ינפל הנכהל הלודג דואמ תובישח שיש בשוח ינא
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ