תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

2004 םיצימאהו םיפיה םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(18:18 24/05/06) ע ע וסכנכנככנכ
    
(00:49 15/11/12) יונ ןועמש ?הרק המ וסנכנ
       
(21:23 28/11/12) תימי זעוב הרדסה חחח
       
(20:36 13/06/13) וקלט קיבוד ?הרק המ
       
(22:36 13/06/13) ינוק התירש שפחמש ימ לכל
          
(13:07 02/01/11) ילארשי ינוג םוסרפ ירצומ שי ןיידע ךיא
    
(15:47 07/05/08) רנשריק הרש [ת"ל] !!!םורזל ךישממ טושפ ףסכה
    
(17:49 07/10/09) ויקיברב ויקיברב ויקיברב
       
(17:25 15/09/04) הנידמב הבוטה הביסמב קיראו ןא לצא הבוט הביסמב קיראו ןא לצא הליחתמ הבוט הנש
    
(19:05 25/01/09) דדח ןורי [ת"ל] הארנ אל
       
(17:49 07/10/09) ירשב גנירטייק ירשב גנירטייק ירשב גנירטייק
          
(16:38 19/07/09) ריבד בצמ לכל זאסמ%100 היוחו םיקוניפ מישעמ זאסמב תויגוז תויטרפ תואנדסו םיזאסמ
    
(08:30 31/08/04) יול ודוד ב"הראב הלודג הרבחל
    
(19:04 25/01/09) דדח ןורי ?המכ
       
(23:32 07/10/07) ןמדלוג יבא סנכ?הקד ךל שי
    
(20:20 13/08/07) ץרווש לאירא ללכב ןויסינ שורד אל - ח"טמב רחס
    
(13:15 13/08/06) ןהכ ןויס !!!!תולקב ףסכ תושעל
    
(20:18 13/08/07) ןוב ןובנ ??? הדימריפ
       
(11:23 27/05/07) IL eModels תוינמגוד
    
(21:23 25/07/07) ןוב ןובנ ? החלצה לש תוחכוה שי
       
(08:38 20/03/07) ןונ ןובנ ץראב 13 השוע היהת אל
    
(09:47 08/01/07) 0508549434 תוגוז יפוליח 0508549434 קיראו ןא לכו ...דחיב םהינש ...ףרוחב קיראו ןא לש תוגוז-יפוליח תוביסמ
    
(22:02 13/11/06) yoyo goopy money,money
    
(23:43 20/07/06) ןודד ןח הברהו ףסכ םכלא םורזיו ווסנת
    
(18:20 24/05/06) ע ע יייב
    
(16:59 16/04/06) הניזופצת הניתות !!ודיספת אל ופרטצתו וסנכת !םיהדמ טושפ הז
    
(14:41 19/12/05) ילילח הילדוא !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(18:23 11/09/05) ינא ינא הברה הווש ףסכ
    
(23:48 21/06/05) ןח ןחרוא ףסכ הברה השועו ןוגהו יקוח ,רשי הז
    
(16:11 18/06/05) grin avi תולקב ףסכ חיוורהל
    
(10:21 28/05/05) ןב תאיל !!!םייניעב הדובע אלו תוטש אל הז !דבוע הז
    
(16:45 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(01:05 02/12/04) a stav !ספספל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(18:28 03/10/04) הנידמב הבוטה הביסמב קיראו ןא לצא קיראו ןא לצא תונרקס ךותמ היווח
    
(15:49 25/07/04) be zugot zug10 לש היזטנפה המ...תויזטנפ שיו שי השיא לכל!!! תויגוזב םכלש גוח
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ