תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

יללכ םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(21:49 15/09/16) יאחוי לטיל !!הלש םימיהדמה םירישל בישקהלו סנכהל יאדכ
    
(11:26 03/05/15) ץרפ יטומ הרישי הייפצל 12 הדואפ
    
(13:50 10/04/14) ןהכ הילד חספב טנוטול
    
(12:29 06/04/14) 18 הגונ חוקיפ
    
(17:34 04/06/08) אריפש םד תומוסריפ
    
(12:30 29/07/10) ינמ דוד ימולד ינור
       
(12:45 19/11/10) ימהרבא הלאינד קובסייפב םוסרפ
          
(13:33 18/06/12) םתור לט םתס אל הז
       
(22:40 06/08/13) םתור יש ?עטקה המ
       
(14:19 16/12/13) tairi shiri ...רוביצב הריש
       
(14:40 19/12/05) ילילח הילדוא !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(12:22 29/07/10) ינמ דוד הצור הרבח המ
       
(13:34 18/06/12) םתור לט ...םגו
          
(12:30 29/07/10) ינמ דוד הבינעב ול ונת
       
(14:37 20/01/12) חצחצ יחצ םינהנו םיחבטמ
    
(14:37 20/01/12) חצחצ יחצ ךשמה
       
(21:00 18/12/10) ןייטשנייא לואש הנורחאל בוט םתיאר המ
    
(12:40 20/01/12) Sopelbka Sopelbka ןייל ןוא היזיוולט
       
(11:39 22/02/06) יסוי יסוי ...ץראב בוט
    
(12:29 29/07/10) ינמ דוד ץד הנרוא
       
(15:46 21/06/05) סלדונ יקיו .......ינואג ןויער ;#8211& תולקב ףסכ חיוורהל
    
(12:28 29/07/10) ינמ דוד עדא ךיא
       
(18:38 23/11/05) קסולפס רתסא -ש 65 קר-תידרפסל סרוק
    
(12:27 29/07/10) ינמ דוד יליבשב
       
(18:41 16/07/08) הל (: הליגרנ תתתתליאל ועס
    
(12:26 29/07/10) ינמ דוד עסינ יתמ
       
(16:58 16/04/06) הניזופת הניתות ייייייינואג טושפ !ץמאמ אלל ףסכ ןומה חיורהל
    
(12:26 29/07/10) ינמ דוד ולוכ םלועה לכ
       
(13:14 13/08/06) ןהכ ןויס !!!!תולקב ףסכ תושעל
    
(12:24 29/07/10) ינמ דוד ? םויה הרוק המ
       
(20:11 01/10/05) ןהכ יסא ןוכיתה םיה לוק וידרו זכרמ רטנס וידר ןוכיתה םיה ילגש יתעמש
    
(12:23 29/07/10) ינמ דוד רש אוה ךיא
       
(16:30 24/10/04) בלרב יליג ??? יאדכ ,ןייוול תחלצ ירודיש
    
(11:22 02/12/08) ןיד ינד תעד תווח
       
(14:28 22/07/10) ינמ דוד ...ןיוול
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ