תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

הבהאב ךמצע עד םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(10:12 02/05/15) ץכ ימס ימס רבשמ םע תודדומתה לע שדח טבמ ישיא יוויל
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ