דואר למנהל הקבוצה תקנון הפורום שיחת ועידה חזרה לאתר אינדקס דיבורים משאל שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט הוסף פורום משלך, חינם!

תופשוכמ םורופ

םורופה להנמ תעדוהל

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)


(17:55 01/10/05) ליוולאה רפייפ \ קיצמ תצק רתאה    
(09:36 03/10/05) ירוא \ רושיק לע תצחל הארנכ       
(00:19 25/09/05) G GAL \ !!!!!!!!!!!!!!!רוזעל לוכיש ימ לכל    
(16:12 25/09/05) charmed p3 \ ייה       
(01:36 24/09/05) יול הניל \ תופשוכמ לש תינימש הנוע    
(11:23 24/09/05) ירוא \ ...-2006ב       
(18:38 15/09/05) ןובל למרכ \ רתאה להנמל הלאש    
(07:37 16/09/05) ירוא \ ילוא       
(15:09 16/09/05) הכ למ \ [ת"ל] השקבב תורוקיב םיצור דואמ ונחנא          
(20:18 16/09/05) charmed p3 \ [ת"ל] !!!ןתוא תמסרפ אלו תושדח המכ ןיכמ התאש תרמא ,ןכ             
(23:31 12/09/05) י ןדרי \ !Eב תופשוכמ לשייפסל רשקב הלאש    
(20:17 16/09/05) charmed p3 \ !!!לוק ןיא יתדרוה ינאש הזל םג       
(18:54 08/09/05) sosa soka \ ייה    
(16:24 22/08/05) םורופב ת/חרוא \ הנטק הלאש    
(23:07 25/08/05) charmed p3 \ ייה       
(17:08 26/08/05) םורופב ת/חרוא \ הדות          
(17:26 26/08/05) םורופב ת/חרוא \ יתיאר וישכע             
(16:36 27/08/05) charmed p3 \ !הפ הז לע רבדל רוסא                
(10:09 28/08/05) םורופב ת/חרוא \ ייקוא                   
(20:09 15/07/05) הרבווג סקמ \ רבעש עובש לש 'הנומתב ימ' ופורפא    
(13:30 17/07/05) >3 ייייימאמה ןסנ'ג DaRk AnGeL \ (: ןיאגא טימ יוו רייה דנא       
(04:15 18/07/05) הרבווג סקמ \ !!! יייה          
(15:02 18/07/05) >3 יייימאמה ןסנ'ג DaRk AnGeL \ ...חחחח             
(19:53 04/08/05) >3 יייימאמה ןסנ'ג DaRk AnGeL \ *8- ?תמלענ ןאל ,יסקמ             
(17:33 27/07/05) ןאוליש ךליל \ תינימש הנוע    
(16:24 29/07/05) מ הרפוע \ הבושת       
(15:02 31/07/05) מ הרפוע \ םיטרפ דוע       
(23:06 31/07/05) ירוא \ !!!!םירלייופסה םורופב הז לע רבדל שי          
(08:23 19/07/05) charmed p3 \ הלאש    
(12:05 19/07/05) ירוא \ דדוקמה/טמרופה       
(15:59 16/07/05) charmed p3 \ "םונהיגה ןמ םעז"    
(20:57 16/07/05) charmed p3 \ [ת"ל] ..."םונהיגה ןמ םעז" אלו "ללותשמ םונהיג"ל יתנווכתה -םשב יתיעט       
(04:11 18/07/05) הרבווג סקמ \ ?תבשוח תמאב תא ,יאוו          
(12:35 24/06/05) המק הנד \   םניחב םש לכהו שדח תויורכה רתא    
(11:14 11/07/05) dates dates \ בוט רתוי הברה םניחב תויורכה רתא       

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ