תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

סדרובטייקס זיליג םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(09:01 05/07/16) shir shir ה
    
(15:19 19/06/14) ידיוד ןולא יתיליג וישכע קר ךיא
    
(12:25 23/10/13) rn ןר  1900-57-4444 ןופלטב םגו םניחב תויורכה רתא
    
(23:53 21/07/12) הפיחב יעוצקמ יוסיע יזח  םיסופת םירירש רורחתש
    
(13:03 14/07/07) alon תוליפנ
    
(15:24 03/08/10) ינמ דוד ףיכ הזיא
       
(13:50 14/07/07) alon םיפי םיעטק
    
(13:45 22/07/10) ינמ דוד ןמזה לע לבח
       
(12:49 14/07/07) ץפייח רומיט ואוו
    
(13:18 05/05/10) רבורדנל יזוע הגיהנ
       
(04:20 14/10/07) כ ןורש !!!םירקסל םישורד
    
(10:40 07/03/08) המח nav [ת"ל] ףסכ םכילע השוע קר איה ומשרת לא תויוטש
       
(20:18 13/12/07) WORK הדובע !!םתוא ףוסאל אוב-ךיילע םילפונ םילקש
    
(00:54 15/10/07) A רימא [ת"ל]
    
(23:26 07/10/07) ןמדלוג יבא סנכ?הקד ךל שי
    
(12:56 16/07/07) רלסק רמתיא הלהלהלהלהל
    
(23:12 18/08/07) רלסק רמתיא [ת"ל] ההננוז ןבי םתוי
       
(00:19 14/07/07) ןורו הרת [ת"ל] P: תדלומוי יל שי
    
(07:58 14/07/07) השס בוט לזמ
       
(12:41 14/07/07) . ELNA בוט לזמ
          
(15:17 14/07/07) ירד לאירוא [ת"ל] :) בוט לזמ
             
(17:20 14/07/07) [: וקשרה [ת"ל] :] בוט-לזמ
                
(09:42 11/07/07) unknown emericalover ?יתוא ורסנפסי םאה
    
(12:31 11/07/07) עבג ודיע ילוא
       
(15:59 11/07/07) unknown emericalover [ת"ל] ? ןישאמ טיירטס ומכ
          
(18:49 11/07/07) תירטש לאכימ ..הנוזנב עסונ התא יחא
             
(20:32 11/07/07) unknown emericalover [ת"ל] לדתשמ , יחא הדות
                
(23:28 11/07/07) הרפה ומימ ימ ..יחא עמש
                   
(15:55 12/07/07) תירטש לאכימ ..יחא
                      
(13:29 13/07/07) uri - [ת"ל] ?...התא המכ ןב
                         
(14:45 14/07/07) unknown emericalover [ת"ל] 15תאמ דוע
                            
(16:08 14/07/07) uri - ...הנוז ןב עסונ התא
                               
(13:53 14/07/07) alon !!הניה
    
(08:00 14/07/07) השס םינפל ושמ ולבק
    
(01:26 14/07/07) ץפייח רומיט SH*T
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ