תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

הנידמה ינפ םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(12:51 14/11/10) רזואה יגוד ?ש וא ינא קר הז
    
(21:16 15/06/13) ינוק התירש הנוק ינא
       
(14:50 29/10/12) שילאק הדוהי ?ןוזמ יפסות םירציימ בושיי הזיאב
    
(19:29 13/06/13) שמש ילש תעדוי אל
       
(20:39 13/06/13) וקלט קיבוד דואמ ןוכנ
          
(00:14 24/12/06) תוגוזב גוז תוגוז יפוליח 050קיראו ןא לש תוביסמב קר תוגוז יפוליח לש שגפימב שדחמ בהאתהל
    
(15:47 13/06/10) ןומכח יסוי תמאב יוא
       
(17:52 28/07/10) ינמ דוד הנהמ הייפצ
       
(14:59 18/08/10) ינמ דוד םכל הדות
       
(08:51 21/02/06) g g .!קוחצ אל!!דבוע הז וארקת!!ףסכ אלמ
    
(15:49 13/06/10) ןומכח יסוי ?הזל חוכ שי ימל
       
(18:30 23/06/10) יול לג ערוק טושפ
          
(15:52 11/07/10) dfh fd בינגמ
       
(09:15 10/08/10) ינמ דוד ..עיגהל יתמ
       
(19:49 06/08/05) ינטבז השמ ןיינעמו שדח רתא
    
(17:56 28/07/10) ינמ דוד קילדמ ןויער
       
(18:06 28/07/10) ינמ דוד שבדה לע
       
(02:33 03/08/08) לבוי םורדה יפפותמ ???? םינתחתמ
    
(15:54 13/06/10) ןומכח יסוי הז תא ץיפקהל ףידע
       
(18:21 23/06/10) יול לג קדוצ
       
(18:05 28/07/10) ינמ דוד יתוא ושפח
       
(12:44 19/12/05) ילילח הילדוא !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(18:04 28/07/10) ינמ דוד ןימאמ אל ינא
       
(11:08 22/04/07) ןמכלב ילא ץמאמ אלל תנסורמ יתלב ףסכ תומכ
    
(18:03 28/07/10) ינמ דוד ךיידלי תא קנפ
       
(19:55 20/07/06) ןודד ןח תילמינימ העקשהב לק ףסכ
    
(18:00 28/07/10) ינמ דוד ריוואב השדח היצקרטא
       
(08:09 25/10/09) קילקב ןויקנ קילקב ןויקנ  דובכ תררועמ ןויקנו שילופ תרבח הצלמה
    
(17:59 28/07/10) ינמ דוד הבוט חורב ןושיל
       
(07:17 08/08/04) ירא-ןב ינוי  הדוהי תנידמ
    
(15:52 13/06/10) ןומכח יסוי ףוסב תאבה הפי טפשמ
       
(17:58 28/07/10) ינמ דוד הדגא וז ןיא וצרת םא
          
(14:13 15/12/04) םניבור ןויליל !!!!!!ונלוכל רוזעל ךיא
    
(09:55 08/06/10) hatul hatul hay
       
(17:55 28/07/10) ינמ דוד הנוכנ הריחב
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ