שיחת ועידה תקנון למנהל הקבוצה לעמוד קודם אינדקס קבוצות הדיון לאינדקס המישאלים הוסף קבוצה חינם

דועיסל םיטנדוטס םורופ

םורופה להנמ תעדוהל
תועדוה

(21:55 24/04/17) סוכוב הלא \ 2017 יסיסב לע ןייממ ןחבמ תולאש  
(12:40 19/09/16) יאנב םירמ \ 2016 רבמטפס דועיסב יתלשממ ןחבמ תולאש  
(20:25 08/11/16) סנוקא רמוע \ רוערע  
(01:52 14/11/16) ףשאנ השאס \ רוערע  
(09:42 23/02/17) ימדש ןולא \ [ת"ל] הדות  
(08:49 01/02/17) סייבא םירמ \ דועיסב יתלשממ ןחבמל דומיל רפס  
(10:12 14/09/16) יאנב םירמ \ דועיס גוחב םיטנדוטסל דומיל ירפס  
(12:48 28/07/16) ש ןנח \ ה/שורד  
(11:01 16/07/16) יול םעונ \ תויחאל יתלשממ ןחבמל הנכה תולאש  
(13:22 25/06/16) יול םעונ \ 2016 יתלשממ ןחבמ לע ורורעל תולאש  
(17:01 21/05/16) ירימ ירימ \ 2016 לירפא ןחבמ תולאש  
(17:03 19/12/15) בונורהא ברימ \ 09.2015 דועיסב יתלשממ ןחבממ רוערעל תולאש  
(07:49 26/11/15) ןמליפ הנא \ תומולח ןורתפב םידומיל  
(12:14 18/04/15) חלאס ילע \ 2015 רבמטפס דועיסביתלשממ ןחבמ  
(22:43 06/10/15) יקסנילייטס הנולא \ ןחבמל הנכה  
(00:24 26/04/15) ינורהא תירש \ הדובע  
(15:31 01/03/15) ידנה םירמ \ תישעמ תוחא ןחבמל דומיל רפסה  
(14:11 22/08/14) ןורפלא ינור \ הדנקל רובעל תוצורל תויחא  
(12:47 17/12/13) בל ברימ \ תוכמסומ תויחאל יתלשממ ןחבמ תולאש  
(15:03 14/09/13) ןייטשרוג ברימ \ 2013 רבמטפס יתלשממ ןחבמ  
(09:12 28/07/13) ירקנל ןתנ \ תיבהמ הדובע  
(12:31 25/05/13) לאיזר ברימ \ הווש שממ- םישנ יטישכת רתא  
(17:03 02/05/13) ןנור ןור \ דמלנה רמוחה לש ישעמ לוגרת  
(13:25 17/04/13) ןיטשוורג ברימ \ 2013 יתלשממ רוזחש  
(13:02 16/04/13) קינזר ילימ \ הריכמל 11 הרודהמ רנורב  
(20:42 30/01/13) רמאע הליל \ תוהמאל דועיס דומיל לולסמ  
(11:56 24/01/13) גומלא רומ \ םיטחמ ףוסיאל לכימ  
(21:39 17/01/13) לאיזר ברימ \ תיסור ירבוד-םיחאל הדובע  
(09:16 30/11/12) היקציול הילוי \ רכש  
(00:25 20/11/12) ר הנליא \ 2012 'פס יתלשממ ןחבמ רוערעל רשקב הלאש  
(19:28 19/11/12) תוחא יסוא \ הרזע-םד ןתמ להונ  
(10:44 11/11/12) םוימרפ ימפ םוימרפ ימפ \ !!!תו/םיכמסומ תוי/םיחא תו/םישורד  
(10:37 04/11/12) ש רבנע \ !דועיסב םירמאמ תכירעו םוגרת ,תריחב יתוריש  
(22:08 13/09/11) רלגב הקינורו \ ?יחרזמ רפס שוכרל ןיינועמ ימ  
(18:01 25/10/12) רבעהשמרמע השמ \ רפסה לש הינק  

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ