רלגב הקינורו :םש
22:08 13/09/11 :ךיראת
?יחרזמ רפס שוכרל ןיינועמ ימ :אשונ
:העדוה
הרודעמ -יחרזמ לש "היגולוקמרפ" רפס רוכמל תניינועמ ינא
אנ םיניינועמל ,ח"ש 85 ילמס ריחמ -(2010) תיעיבר-הנורחא
<יוסח רפסמ> :ילש דיינל תונפל

:תובוגת
(10:37 04/11/12) ש רבנע \ !דועיסב םירמאמ תכירעו םוגרת ,תריחב יתוריש  
(22:08 13/09/11) רלגב הקינורו \ ?יחרזמ רפס שוכרל ןיינועמ ימ  
(18:01 25/10/12) רבעהשמרמע השמ \ רפסה לש הינק  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא