רבעהשמרמע השמ :םש
18:01 25/10/12 :ךיראת
רפסה לש הינק :אשונ
:העדוה
רפסמ ותוא שוכרל ןיינועמ ינא רפסה תא תרכמ אל ןיידעו הדימב
.השמ.0507926022 ןופלט

:תובוגת
(10:37 04/11/12) ש רבנע \ !דועיסב םירמאמ תכירעו םוגרת ,תריחב יתוריש  
(22:08 13/09/11) רלגב הקינורו \ ?יחרזמ רפס שוכרל ןיינועמ ימ  
(18:01 25/10/12) רבעהשמרמע השמ \ רפסה לש הינק  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא