ש רבנע :םש
10:37 04/11/12 :ךיראת
!דועיסב םירמאמ תכירעו םוגרת ,תריחב יתוריש :אשונ
:העדוה
ד"סב????הזל ןמז שי ימל ...רמאמ םע ,הדובע דוע
!הזל ןמז שי יל
םיטרפה םוכיס ךות םוגרת ,רמאמ תריחבב תרזוע תכמסומ תוחא
.הדובעה תכירעו ,דבלב םייטנוולרה
!הדרט הברה ילב הדובע בותכל
רמאמה ףקיהב יולתב ,;#8362& 150-250 ןיב ענ הדובעל ריחמ
.שקובמה תורישהו
<יוסח רפסמ> רבנע -ריחמ תעצהו םיטרפל

:תובוגת
(10:44 11/11/12) םוימרפ ימפ םוימרפ ימפ \ !!!תו/םיכמסומ תוי/םיחא תו/םישורד  
(10:37 04/11/12) ש רבנע \ !דועיסב םירמאמ תכירעו םוגרת ,תריחב יתוריש  
(22:08 13/09/11) רלגב הקינורו \ ?יחרזמ רפס שוכרל ןיינועמ ימ  
(18:01 25/10/12) רבעהשמרמע השמ \ רפסה לש הינק  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא