םוימרפ ימפ םוימרפ ימפ :םש
10:44 11/11/12 :ךיראת
!!!תו/םיכמסומ תוי/םיחא תו/םישורד :אשונ
:העדוה
תו/ חא ידומיל ומייסש תו/ םיחא תו/ םישורד ,םוימירפ ימפ תרבחל
רוזאב רפסה יתבב הדובעב בלתשהל תו/ םיניינועמו ת/ ךמסומ
.זכרמה
תביבסב הדובעו הרבחה ןובשח לע הרשכה תחטבומ תו/ םימיאתמל
.תכמותו המיענ הדובע
ךוניח :דיקפתה תרגסמב .8-14 תועשה ןיב ה-א םימיב הדובעה
.ןוניס תוקידבו םינוסיח ןתמ ,תואירבל
.ת/ ךמסומ תו/ חא תדועת :תושירד
םירבגו םישנל תדעוימ הרשמה .חווט ךורא טקיורפב בלתשהל ןוצר
.דחאכ

:ח"וק תחילשלו םיטרפל

briutalmid@femi.com
<יוסח רפסמ>


:תובוגת
(19:28 19/11/12) תוחא יסוא \ הרזע-םד ןתמ להונ  
(10:44 11/11/12) םוימרפ ימפ םוימרפ ימפ \ !!!תו/םיכמסומ תוי/םיחא תו/םישורד  
(10:37 04/11/12) ש רבנע \ !דועיסב םירמאמ תכירעו םוגרת ,תריחב יתוריש  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא