תוחא יסוא :םש
19:28 19/11/12 :ךיראת
הרזע-םד ןתמ להונ :אשונ
:העדוה

בר םולש
שיש הלבטה תא לבקל ןתינ ןכיה עדימ והשימל שי םא לואשל יתיצר
?המסלפבו,אלמ םדב תתל ןתינ המ םדה יגוס לכ תא הב
הדות ןומה

:תובוגת
(00:25 20/11/12) ר הנליא \ 2012 'פס יתלשממ ןחבמ רוערעל רשקב הלאש  
(19:28 19/11/12) תוחא יסוא \ הרזע-םד ןתמ להונ  
(10:44 11/11/12) םוימרפ ימפ םוימרפ ימפ \ !!!תו/םיכמסומ תוי/םיחא תו/םישורד  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא