ר הנליא :םש
00:25 20/11/12 :ךיראת
2012 'פס יתלשממ ןחבמ רוערעל רשקב הלאש :אשונ
:העדוה
םייתלשממ םינחבמב תולאש לש תועדוה ומסרפ םישנא יכ יתיאר ,רבעב
-םיאתהל תולולע הלש תובושת 'סמש הלאש 'גודל) רוערעל תונתינש
(העדוהה ףוסב רושיק

2012 רבמטפס לש יתלשממ ןחבמל םג הלאכ תולאש שי םא תעדל חמשא
(59 ןויצ יתלביק יכ הדבועה רואל)

,רזועה לכל שארמ הדות
,הכרבב
הנליא
הפ ומכ תולאש

:תובוגת
(09:16 30/11/12) היקציול הילוי \ רכש  
(00:25 20/11/12) ר הנליא \ 2012 'פס יתלשממ ןחבמ רוערעל רשקב הלאש  
(19:28 19/11/12) תוחא יסוא \ הרזע-םד ןתמ להונ  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא