היקציול הילוי :םש
09:16 30/11/12 :ךיראת
רכש :אשונ
:העדוה
תיבב ליחתמ ךמסומ חא לבקמ המכ ,השקבב לואשל יתיצר !בר םולש
דכו העשל ,סיסב) םילוח
.הדות

:תובוגת
(21:39 17/01/13) לאיזר ברימ \ תיסור ירבוד-םיחאל הדובע  
(09:16 30/11/12) היקציול הילוי \ רכש  
(00:25 20/11/12) ר הנליא \ 2012 'פס יתלשממ ןחבמ רוערעל רשקב הלאש  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא