לאיזר ברימ :םש
21:39 17/01/13 :ךיראת
תיסור ירבוד-םיחאל הדובע :אשונ
:העדוה

(!דבלב תיסור ירבוד) םיאפור/םיחא םישורד יצרא דומיל זכרמל
.םידחוימ םיאנת .דבלב םימיאתמל . תרגתאמ הדובעל
http://israelnurses.info/hr-rus ;#8211& םיטרפל
םיאפור/םיחא םישורד

:תובוגת
(11:56 24/01/13) גומלא רומ \ םיטחמ ףוסיאל לכימ  
(21:39 17/01/13) לאיזר ברימ \ תיסור ירבוד-םיחאל הדובע  
(09:16 30/11/12) היקציול הילוי \ רכש  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא