גומלא רומ :םש
11:56 24/01/13 :ךיראת
םיטחמ ףוסיאל לכימ :אשונ
:העדוה
תא קורזל ןיא םיטחמ ףוסאל םודאה לכימבש ונתוא ודמיל רבעב
טחמה תרסהל תדעוימה הסכמה לע הנטק תערגמ שי . םיקרזמה
.רחא חפל קרזמה תא םיקרוז זאו אספוקל
קורזל ןה תויחנהה וישכעו םירבדה ונתשה םאה .דרזאויב אוה םגש
?? ?אספוק התואל טחמה תא םגו קרזמה תא םג

:תובוגת
(20:42 30/01/13) רמאע הליל \ תוהמאל דועיס דומיל לולסמ  
(11:56 24/01/13) גומלא רומ \ םיטחמ ףוסיאל לכימ  
(21:39 17/01/13) לאיזר ברימ \ תיסור ירבוד-םיחאל הדובע  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא