רמאע הליל :םש
20:42 30/01/13 :ךיראת
תוהמאל דועיס דומיל לולסמ :אשונ
:העדוה
םע םינש 3 לש תוהמאה לולסמ ריאמ רפס תיבב דומלל תטבלתמ ינא
הצע הצור ינא שפוח ילב הצחו םייתנש הניד ןיבל םישפוח

:תובוגת
(13:02 16/04/13) קינזר ילימ \ הריכמל 11 הרודהמ רנורב  
(20:42 30/01/13) רמאע הליל \ תוהמאל דועיס דומיל לולסמ  
(11:56 24/01/13) גומלא רומ \ םיטחמ ףוסיאל לכימ  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא