קינזר ילימ :םש
13:02 16/04/13 :ךיראת
הריכמל 11 הרודהמ רנורב :אשונ
:העדוה
םיכרכ ינשב 11 הרודהמ רנורב הריכמל
סקדניאל תוינושל ללוכ ןייוצמ בצמב
ףא ילואו) ללכ עירפמ אל הז ךא רפסה ךותב תושגדה המכ םע
(..רזוע

שדח הלוע המכ יתררב םרט
ליימ יל חולשל ןמזומ ןיינועמה
,הכרבב
ילימ
millie.reznik@gmail.com

:תובוגת
(13:25 17/04/13) ןיטשוורג ברימ \ 2013 יתלשממ רוזחש  
(13:02 16/04/13) קינזר ילימ \ הריכמל 11 הרודהמ רנורב  
(20:42 30/01/13) רמאע הליל \ תוהמאל דועיס דומיל לולסמ  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא