ןיטשוורג ברימ :םש
13:25 17/04/13 :ךיראת
2013 יתלשממ רוזחש :אשונ
:העדוה
תוהכמסומ תויחאל דועיסב יתלשממ ןחבממ תולאש רוזחשל רושיק ןלהל
2013 לירפא
לירפא 2013 יתלשממ ןחבמ

:תובוגת
(17:03 02/05/13) ןנור ןור \ דמלנה רמוחה לש ישעמ לוגרת  
(13:25 17/04/13) ןיטשוורג ברימ \ 2013 יתלשממ רוזחש  
(13:02 16/04/13) קינזר ילימ \ הריכמל 11 הרודהמ רנורב  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא