ןנור ןור :םש
17:03 02/05/13 :ךיראת
דמלנה רמוחה לש ישעמ לוגרת :אשונ
:העדוה
םינמזומ םתא דמלינה רמוחה לש ישעמ לוגרתב ןמאתהל םיצור םתא םא
ליימב רשק רוציל
exhib1234@gmail.com

:תובוגת
(12:31 25/05/13) לאיזר ברימ \ הווש שממ- םישנ יטישכת רתא  
(17:03 02/05/13) ןנור ןור \ דמלנה רמוחה לש ישעמ לוגרת  
(13:25 17/04/13) ןיטשוורג ברימ \ 2013 יתלשממ רוזחש  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא