לאיזר ברימ :םש
12:31 25/05/13 :ךיראת
הווש שממ- םישנ יטישכת רתא :אשונ
:העדוה
!הצילממ - םיפי שממ םיטישכת םע רתאל רושיק
םיפי םיטישכת

:תובוגת
(09:12 28/07/13) ירקנל ןתנ \ תיבהמ הדובע  
(12:31 25/05/13) לאיזר ברימ \ הווש שממ- םישנ יטישכת רתא  
(17:03 02/05/13) ןנור ןור \ דמלנה רמוחה לש ישעמ לוגרת  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא