ירקנל ןתנ :םש
09:12 28/07/13 :ךיראת
תיבהמ הדובע :אשונ
:העדוה
.סיילפסקאב םיטנדוטסל תיבהמ תודובע ןווגמ
תיבהמ הדובע

:תובוגת
(15:03 14/09/13) ןייטשרוג ברימ \ 2013 רבמטפס יתלשממ ןחבמ  
(09:12 28/07/13) ירקנל ןתנ \ תיבהמ הדובע  
(12:31 25/05/13) לאיזר ברימ \ הווש שממ- םישנ יטישכת רתא  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא