בל ברימ :םש
12:47 17/12/13 :ךיראת
תוכמסומ תויחאל יתלשממ ןחבמ תולאש :אשונ
:העדוה
- תוכמסומ תויחאל יתלשממ ןחבממ תולאש - דועיסב םיטנדוטסל
תנרטניאב תישפוח לוגרת תנכות
תוכמסומ תויחאל םייתלשממ םינחבמ תולאש

:תובוגת
(14:11 22/08/14) ןורפלא ינור \ הדנקל רובעל תוצורל תויחא  
(12:47 17/12/13) בל ברימ \ תוכמסומ תויחאל יתלשממ ןחבמ תולאש  
(15:03 14/09/13) ןייטשרוג ברימ \ 2013 רבמטפס יתלשממ ןחבמ  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא