ןורפלא ינור :םש
14:11 22/08/14 :ךיראת
הדנקל רובעל תוצורל תויחא :אשונ
:העדוה
יושיר ןחבמל הנכה רפס - הדנקל רובעל םיניינועמה דועיס ידבועל
הדנקב תויחאל
הדנקב דועיס ןחבמל הנכה רפס

:תובוגת
(15:31 01/03/15) ידנה םירמ \ תישעמ תוחא ןחבמל דומיל רפסה  
(14:11 22/08/14) ןורפלא ינור \ הדנקל רובעל תוצורל תויחא  
(12:47 17/12/13) בל ברימ \ תוכמסומ תויחאל יתלשממ ןחבמ תולאש  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא