ידנה םירמ :םש
15:31 01/03/15 :ךיראת
תישעמ תוחא ןחבמל דומיל רפסה :אשונ
:העדוה
.תוישעמ / םיישעמ תויחאו םיחא
.הנשה תוישעמ תויחאל יושיר ןחבמל דומיל רפס םע דומעל רושיק הנה
תישעמ תוחא ןחבמל דומיל רפס

:תובוגת
(00:24 26/04/15) ינורהא תירש \ הדובע  
(15:31 01/03/15) ידנה םירמ \ תישעמ תוחא ןחבמל דומיל רפסה  
(14:11 22/08/14) ןורפלא ינור \ הדנקל רובעל תוצורל תויחא  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא