חלאס ילע :םש
12:14 18/04/15 :ךיראת
2015 רבמטפס דועיסביתלשממ ןחבמ :אשונ
:העדוה
דועיסל םיטנדוטסה לכל םולש

תכמסומ תוחאל יתלשממ ןחבממ תורזחושמ תולאש םע דומעל רושיק הנה
2015 רבמטפסמ
2015 רבמטפס דועיסב יתלשממ ןחבמ

:תובוגת
(07:49 26/11/15) ןמליפ הנא \ תומולח ןורתפב םידומיל  
(12:14 18/04/15) חלאס ילע \ 2015 רבמטפס דועיסביתלשממ ןחבמ  
(22:43 06/10/15) יקסנילייטס הנולא \ ןחבמל הנכה  
(00:24 26/04/15) ינורהא תירש \ הדובע  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא