ינורהא תירש :םש
00:24 26/04/15 :ךיראת
הדובע :אשונ
:העדוה
טנדוטס וא תיטנדוטס הווקת חתפב רגש רגובמה יבא רובע תשפחמ
רבודמ ךרוצה יפל הניל ללוכ םעפ ידימ ותוולל לוכיש דועיסל
0523302592 תירש םיטרפל לולצו דמחנ םדאב

:תובוגת
(12:14 18/04/15) חלאס ילע \ 2015 רבמטפס דועיסביתלשממ ןחבמ  
(22:43 06/10/15) יקסנילייטס הנולא \ ןחבמל הנכה  
(00:24 26/04/15) ינורהא תירש \ הדובע  
(15:31 01/03/15) ידנה םירמ \ תישעמ תוחא ןחבמל דומיל רפסה  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא