יקסנילייטס הנולא :םש
22:43 06/10/15 :ךיראת
ןחבמל הנכה :אשונ
:העדוה
ךרוצ שיש ל"עי ינחבמל רשק שי הזה ןחבמה תא רובעל ידכ םאה
?תידועיס תוחא תויהל הצורו השדח הלוע ינא םא רובעל
http://yael.psychometry.co.il

:תובוגת
(07:49 26/11/15) ןמליפ הנא \ תומולח ןורתפב םידומיל  
(12:14 18/04/15) חלאס ילע \ 2015 רבמטפס דועיסביתלשממ ןחבמ  
(22:43 06/10/15) יקסנילייטס הנולא \ ןחבמל הנכה  
(00:24 26/04/15) ינורהא תירש \ הדובע  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא