ןמליפ הנא :םש
07:49 26/11/15 :ךיראת
תומולח ןורתפב םידומיל :אשונ
:העדוה
ןונגסבומכ תומולוח ןורתפל םיסרוק וא תואנדס שי םאה ריכמ והשימ
?םידוימילל וילא םשריהל רשפאש ,ןאכ
.הנא ,הדות
תומולח ןורתפ ידומיל

:תובוגת
(17:03 19/12/15) בונורהא ברימ \ 09.2015 דועיסב יתלשממ ןחבממ רוערעל תולאש  
(07:49 26/11/15) ןמליפ הנא \ תומולח ןורתפב םידומיל  
(12:14 18/04/15) חלאס ילע \ 2015 רבמטפס דועיסביתלשממ ןחבמ  
(22:43 06/10/15) יקסנילייטס הנולא \ ןחבמל הנכה  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא