בונורהא ברימ :םש
17:03 19/12/15 :ךיראת
09.2015 דועיסב יתלשממ ןחבממ רוערעל תולאש :אשונ
:העדוה
רבמטפס שדוחב היהש יתלשממ ןחבמ לע רורעל תולאשל רושיק ןלהל
2015
2015 יתלשממ ןחבממ רוערע תולאש

:תובוגת
(17:01 21/05/16) ירימ ירימ \ 2016 לירפא ןחבמ תולאש  
(17:03 19/12/15) בונורהא ברימ \ 09.2015 דועיסב יתלשממ ןחבממ רוערעל תולאש  
(07:49 26/11/15) ןמליפ הנא \ תומולח ןורתפב םידומיל  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא