ירימ ירימ :םש
17:01 21/05/16 :ךיראת
2016 לירפא ןחבמ תולאש :אשונ
:העדוה
ןחבממ תולאשל רושיק ןלהל .בורקה יתלשממ ןחבמל םישגינה לכל
2016 לירפא לש ןורחאה יתלשממ
2016 לירפא יתלשממ ןחבמ תולאש

:תובוגת
(13:22 25/06/16) יול םעונ \ 2016 יתלשממ ןחבמ לע ורורעל תולאש  
(17:01 21/05/16) ירימ ירימ \ 2016 לירפא ןחבמ תולאש  
(17:03 19/12/15) בונורהא ברימ \ 09.2015 דועיסב יתלשממ ןחבממ רוערעל תולאש  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא