יול םעונ :םש
13:22 25/06/16 :ךיראת
2016 יתלשממ ןחבמ לע ורורעל תולאש :אשונ
:העדוה
!םירקי דועיסל םיטנדוטס
2016 לירפא דעומב דועיסב הכמסהל יתלשממ ןחבמב םתנחבנ םא
תולאש ןלהל - 2016 ילויב םייקתיש רורעל םישגינו םתלשכנו
- םיקומינו םירבסה םע ןורחאה יתלשממ ןחבממ רורעל

!החלצהב היהיש
2016 לירפא דועיסב יתלשממ ןחבמ לע רורעל תולאש

:תובוגת
(11:01 16/07/16) יול םעונ \ תויחאל יתלשממ ןחבמל הנכה תולאש  
(13:22 25/06/16) יול םעונ \ 2016 יתלשממ ןחבמ לע ורורעל תולאש  
(17:01 21/05/16) ירימ ירימ \ 2016 לירפא ןחבמ תולאש  
רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא